Regulamin Internetowej Sprzedaży

Przed rozpoczęciem korzystania ze Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów E-Skipass Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

Regulamin Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów E-Skipass

 

I. Postanowienia ogólne

II. Definicje

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

V. Warunki zawierania umów sprzedaży

VI. Zasady sprzedaży Biletów

VII. Sposoby płatności

VIII. Koszt, termin i sposoby dostawy 

IX. Tryb postępowania reklamacyjnego

X. Prawo odstąpienia od umowy

XI. Polityka prywatności (Ochrona danych osobowych)

XII. Pliki "Cookies"

XIII. Prawa Autorskie

XIV. Postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Internetowy System Sprzedaży Biletów E-Skipass prowadzony jest przez E-SKIPASS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000465088, NIP: 5130235158, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Wola Filipowska, ul.Chrzanowska 75 32-065 Krzeszowice, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@e-skipass.pl, tel. 661 599 991

 2. Internetowy System Sprzedaży Biletów E-Skipass działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Internetowy System Sprzedaży Biletów E-Skipass, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów E-Skipass, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Warunkiem złożenia zamówienia Internetowym Systemie Sprzedaży Biletów E-Skipass przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 6. Internetowy System Sprzedaży Biletów E-Skipass prowadzi sprzedaż detaliczną biletów na zwiedzanie i korzystanie z atrakcji udostępnionych w ramach prezentowanych ofert.

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

II. DEFINICJE

 

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia.

 3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 5. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;

 6. INTERNETOWY SYSTEM SPRZEDAŻY - internetowy system sprzedaży biletów Usługodawcy umożliwiający złożenie Zamówienia, zwany dalej E-skipass.

 7. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – E-SKIPASS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wola Filipowska, (32-065) przy ul.Chrzanowska 75, NIP: 5130235158, KRS: 0000465088.

 8. OBIEKT - obiekt świadczący usługi rozrywkowe i rekreacyjne, do którego wstęp umożliwiony jest poprzez bilet zakupiony w Systemie

 9. BILET – potwierdzenie zawarcia umowy między Sprzedawcą i Klientem, przekazywane drogą elektroniczną, umożliwiające Klientowi wstęp i korzystanie z usług Obiektu w zakresie zgodnym z wniesioną przez Klienta opłatą.

 10. VOUCHER - potwierdzenie zawarcia umowy między Sprzedawcą i Klientem, przekazywane drogą elektroniczną, umożliwiające Klientowi odbiór w kasie Obiektu biletów wstępu do atrakcji Obiektu w zakresie zgodnym z wniesioną przez Klienta opłatą.

 11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Biletu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Systemu Sprzedaży.

 14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 15. KONTO- wyodrębnione miejsce w serwisie internetowym Usługodawcy do którego Klient uzyskuje dostęp po skutecznym zalogowaniu się w serwisie internetowym Usługodawcy przy użyciu loginu i hasła.

 

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży korzystanie z Usługi Elektronicznej polegającej na: możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży Biletów;

 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Internetowym Systemie Sprzedaży odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 3. Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie Internetowego Systemu Sprzedaży treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Internetowego Systemu Sprzedaży i prezentowanych w nim materiałów.

 

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Internetowego Systemu Sprzedaż zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: Komputer z dostępem do Internetu, Drukarka umożliwiająca wydruk zakupionych biletów, Dostęp do poczty elektronicznej, Przeglądarka internetowa, Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript, Minimalna rozdzielczość ekranowa dla aplikacji: 800x600, zalecana rozdzielczość 1024x768 lub wyższa.

 3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Internetowego Systemu Sprzedaży w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 4. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 5. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Internetowego Systemu Sprzedaży nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Biletu na warunkach podanych w jego opisie.

 2. W przypadku niedostępności produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).

 3. Cena Biletu uwidoczniona na stronie internetowej Internetowego Systemu Sprzedaży jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

 4. Cena Biletu uwidoczniona na stronie internetowej Internetowego Systemu Sprzedaży jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Internetowym Systemie Sprzedaży, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 5. W celu złożenia Zamówienia, Klient zobowiązany jest do rejestracji Konta w Internetowym Systemie Sprzedaży.

 6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień dostępnego po zalogowaniu się do indywidualnego Konta Klienta  – 24 godziny na dobę przez cały rok.

 7. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT.

 8. Zawarcie Umowy Sprzedaży

 • 8.1.   Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.

 • 8.2.   Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

 • 8.2.1.  potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

 • 8.2.2.  oświadczenie Internetowego Systemu Sprzedaży o otrzymaniu Zamówienia,

 • 8.2.3.  oświadczenie Internetowego Systemu Sprzedaży o przyjęciu Zamówienia,

 • 8.2.4. oświadczenie o prawie do odstąpienie od umowy,

 • 8.2.5. pouczenie o prawie do odstąpienie od umowy,

 • 8.3.   Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7.2 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 

VI. ZASADY SPRZEDAŻY BILETÓW/VOUCHERÓW

 

 1. Proces składania Zamówienia możliwy jest po zalogowaniu się na konto Klienta:

 2. W pierwszej kolejności Klient dokonuje wyboru Obiektu z którego usług chce korzystać.

 3. Następnie Klient dokonuje wyboru rodzaju Biletu lub Voucheru (zależnie od dostępnej opcji). Po dokonaniu wyboru należy zaznaczyć opcję “Dodaj do koszyka”.

 4. Opcjonalnie, Klient może wybrać dodatkowe produkty w ramach oferty, jeżeli została przewidziana taka możliwość. W celu zamówienia Biletu/Vouchera nie jest wymagane wskazanie konkretnego terminu korzystania z usług.

 5. Po dokonaniu stosownych wyborów, Klient powinien zweryfikować stan swojego zamówienia i po stwierdzeniu poprawności wskazanych danych zaznaczyć opcję „Złóż zamówienie”

 6. W celu finalizacji procesu zamówienia należy kliknąć opcję „Wybierz metodę płatności”.

 7. Po sprawdzeniu wszystkich danych- płatności należy dokonać przy użyciu Konta Dotpay - dokonanie płatności jest możliwe bez konieczności posiadania Konta Dotpay. Realizacja płatności przebiega zgodnie z regulaminem operatora systemu dotpay.pl. Zapłata jest regulowana z rachunku bankowego Klienta

 8. Zakup Biletu/Vouchera realizowany jest natychmiast.

 9. Zasady sprzedaży oraz działania Biletów:

 • Zakupione Bilety zostają zapisane w systemie komputerowym E-skipass.
 • Zakupione Bilety są wydawane Klientowi drogą e-mailową, w formacie. pdf gotowym do wydrukowania. Klient winien zakupiony Bilet wydrukować i zeskanować kod kreskowy widniejący na bilecie w czytniku umieszczonym na bramce w Obiekcie. Zeskanowanie kodu kreskowego oznacza wykorzystanie Biletu. Pojedynczy Bilet uprawnia do skorzystania z usług, na jakie został wystawiony tylko jedną osobę.
 • Bilet nie może być kserowany, skanowany lub kopiowany w jakikolwiek inny sposób. W przypadku wykrycia takiego procederu Bilet traci ważność, a Klient nie może rościć sobie prawa do zwrotu kosztów takiego Biletu.
 • Zniszczenie wydrukowanego Biletu może spowodować niemożność weryfikacji kodu kreskowanego, a w konsekwencji brak możliwości wstępu na Obiekt. W takiej sytuacji możliwe jest ponowne wydrukowanie Biletu przez Klienta (we własnym zakresie) i ponowna próba wykorzystania Biletu (zeskanowanie kodu kreskowego na bramce).
 • Do wydruku Biletów należy używać wyłącznie białego papieru w formacie A4.
 • Termin ważności biletu podany jest każdorazowo w opisie biletu.
 • Klient ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadku wykorzystania biletu, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy - przed jego upływem (tj. 14 dni od dnia zawarcia umowy).
 • W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 • W przypadku odstąpienia od umowy o której mowa w punkcie 3.7. nastąpi zwrot kosztów zakupu za niewykorzystane Bilety. Zwrot taki będzie realizowany na rachunek bankowy Klienta. 

   

  VII. SPOSOBY PŁATNOŚCI

   

  1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

  Płatność za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl; (zalecane);

  1. Płatności za Bilety można dokonywać jedynie poprzez Dotpay. Klient może zapłacić za zamówienie nawet jeśli nie posiada konta Dotpay, nie trzeba być zarejestrowanym w tym systemie. Po wypełnieniu danych i wybraniu banku, następuje przekierowanie na stronę banku klienta, skąd dokonywany jest przelew.

   

  VIII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

   

  1. Zakupione Bilety w formacie .pdf będą wydawane Klientowi drogą mailową (na adres skrzynki e-mail podany w trakcie rejestracji w Internetowym Systemie Sprzedaży) po zakończeniu procedury płatności za Zamówienie.

  2. Dodatkowo Klient może pobrać zakupione bilety logując się do swojego Konta na stronie Internetowego Systemu Sprzedaży. Zakupione bilety Klient może zapisać na dysku swojego komputera celem późniejszego wydruku.

   

  IX. TRYB POSTĘPOWNIA REKLAMACYJNEGO

   

  1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

  2. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

  3. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  4. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: E-skipass Sp. z o.o. Krzeszowice 32-065 Wola Filipowska, ul.Chrzanowska 75.

  5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

  6. W przypadku reklamacji Klienta będącego konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

  7. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad;

  8. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę:

  9. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub pisemnie na adres E-skipass Sp. z o.o. Krzeszowice 32-065 Wola Filipowska, ul.Chrzanowska 75;

  10. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

  11. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

  12. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

   

  X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

   

  1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

  3. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  4. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

  5. Klient ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadku wykorzystania biletu, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem (tj. 14 dni od dnia zawarcia umowy).

   

  XI. POLITYKA PRYWATNOŚCI (OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH)

   

  1. Internetowy System Sprzedaży Biletów E-Skipass dba o ochronę prywatności Klientów. Internetowy System Sprzedaży stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Wszelkie przekazywane dane są zabezpieczane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak też przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

  2. Możliwość przetwarzania danych osobowych wynika ze zgody samych Klientów, jak również ustawowych upoważnień do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji Zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te, nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

  3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Klient Internetowego Systemu Sprzedaży ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

  4. Dane podawane przez Klienta Internetowego Systemu Sprzedaży, są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży. Aktualne  dane Klienta, będą   udostępniane  innym  podmiotom, o ile będzie to konieczne  do wykonania  umowy. 

  5. Zgodnie z obowiązującym prawem, dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 

  6. Zbiór danych Klientów został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych.

  7. Administratorem danych osobowych jest E-SKIPASS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wola Filipowska, ul.Chrzanowska 75 (32-065 Krzeszowice), NIP: 5130235158, KRS: 0000465088.

   

  XII. PLIKI "COOKIES"

   

  1. Internetowy System Sprzedaży biletów Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

  2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Systemie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Internetowego Systemu Sprzedaży, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

  3. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

   

   XIII. PRAWA AUTORSKIE

   

  1. Zakup Biletu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do zakupionych przez Klienta Produktów.

  2. Sprzedawane w Systemie Bilety oraz forma ich sprzedaży za pośrednictwem www objęte są prawami autorskimi. Zarówno Klient jak i osoby trzecie nie są upoważnione do produkcji, rozpowszechniania lub powielania Produktów.

   

  XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży zawierane są zgodnie z prawem polskim.

  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany dokonane w Regulaminie wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.

  3. O treści zmian regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie Internetowego Systemu Sprzedaży wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie stronie Internetowego Systemu Sprzedaży przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Klienci posiadający  zarejestrowane Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

  4. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

  5. E-Skipass nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego powielenia raz otrzymanego Biletu przez rezerwującego lub osoby trzecie, którym udostępnił dane otrzymanego Biletu domowego (w tym wydruku lub kopii elektronicznej).

  6. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między stronie Internetowym Systemem Sprzedaży, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny zgodnie z ptk 6 (rozdz. XIV).

  7. Sądowe rozstrzyganie sporów:

  8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

  9. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.E-Skipass
© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone

Kolej Linowa Szyndzielnia
Kolej Linowa Szyndzielnia
al. Armii Krajowej 366
43-316 Bielsko-Biała
tel. +48 33 8144481
e-mail: kolej (@) kolej-szyndzielnia.pl

Regulamin Internetowej Sprzedaży